top of page

ERASMUS+ ÉS I.L.I.

I.L.I. KFT ERASMUS+ MOBILITY PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓJA

 

Intézményi önértékeléseink eredményeképp az alábbi célokat tűztük ki jövőbeli fejlesztéseink tekintetében, az európai prioritásokat kielégítve: minőségfejlesztés  intézményi szinten, modernizáció (képzési programok, képzést kiegészítő  szolgáltatások,  eszközök, módszertan, sokrétű IKT alkalmazások képzési  programjainkban),  esélyegyenlőség (sajátos tanulási igényű felnőttek nyelvi képzésében),  tanulói létszám  növelése, nyelvtanulói motiváció növelése felnőtt tanulóinkban, tevékenységeink, képzési programjaink nemzetköziesítése, az interkulturális elemek erősítése, tanáraink kompetenciafejlesztése (IKT).  A projekt tagok: DudásJulianna projekt-és intézményvezető, angol tanár&tréner; a projektcsapat tagjai, angol nyelvtanárok, IKT és tananyagfejlesztési gyakorlattal: Gellai Annamária, Gárdosné Illyés  Zsuzsanna, Talláromné Czingili Judit, Sebestyén Ágnes,  Andrew Wright angoltanár, tréner, író.  Mindannyian több éve tanítanak angol nyelvet iskolánk megbízásából,  szakmai munkájukról kiváló visszajelzés érkezett, tananyagfejlesztői az újonnan kialakított és fejlesztés alatt álló e-learning&blended learning képzéseinknek.  A projektben 5 kolléga vett részt szakmai képzéseken a következő országokban: UK, Izland, Finnország , Ausztria 2015. 02. 09-2016. 05. 13. között; 2016. 09. 7-11 között 3 kolléga vett részt Best Practice szakmai tapasztalatcserén Temesváron a Babel Center nyelviskolai partnerünknél,  2016. 04. 13-16. között,  tájékozódtak a Babel Center  alkalmazott módszereiről, informálták a résztvevőket a projektünk állásáról, az elsajátított módszerekről, illetve azok alkalmazásának eddigi sikereiről.  A résztvevőket az Erasmus+ programban való részvételre biztatták.1 kolléga a birminghami IATEFL nemzetközi szakmai konferencián vett részt,  amely során a projekt céloknak megfelelően látogatott előadásokat,  épített ki új szakmai kapcsolatokat.  

A mobilitások során szerzett szakmai és interkulturális  ismereteket, tudásanyagot a projekt részvevők hazaérkezésük után folyamatosan beépítették intézményi munkájukba, a képzési programokba a fent említett célok megvalósítása terén. Nyomonkövették, egymással megosztották a gyakorlati megvalósítás közben felmerült tapasztalatokat, fejlesztési javaslatokat, a digitális és közösségi médiák által biztosított lehetőségeket is kihasználva. Széleskörű disszeminációt folytattak a projekt során intézményen belül és kívül, helyi, régiós, nemzeti, nemzetközi szinteken (tanártovábbképzések az ILI-ben,  BESIG Konf. Bp. ,  Nemzetközi Posztgraduális Üzleti Angol Tanárképző kurzuson: Trinity CertIBET; IATEFL konferencia, Creative Cafe, NYESZE konferencia Gödöllő-Szent István Egyetem). Az ILI tulajdonos-igazgatója, Andrew Wright (világhírű angol módszertani tréner, író, az ILI nyelvtanára) is támogatta a projektet szakmai tanácsaival, disszeminációs tevékenységével, 5 kontinensen levő kiterjedt szakmai kapcsolatain keresztül.

 

A projekt végén nemzetközi ILI-Erasmus+K1Mobilitás projektzáró szakmai napot szerveztünk, amelyen a projekt eredményeit, sikereit, az interkulturális és nemzetközi jellegét is hangsúlyozták a projekt megvalósulásának, nemzetközi vendégelőadók közreműködésével. A rendezvényről a veresegyházi regionális TV riportműsort készített. A pozitív eredmények átadása mellett a jelenlevőket jövőbeli Erasmus+ projektekben indulásra buzdították. A képzések és a szakmai fejlesztő team munka eredményeképpen a projektrésztvevők kompetenciái, szakmai (IKT, kooperatív, egyéb releváns módszertani, stb.), interkulturális ismeretei nagymértékben fejlődtek, a speciális érzékenységet igénylő hátrányos helyzetű felnőttek képzési igényeit is kielégítő képzési programok, tematika, szakmai módszertan kialakítása terén is. A megszerzett ismeretek hasznosíthatóságáról sikeres workshopot tartottak az Autizmus Alapítványnál Bp-en, ahol az alapítvány szakembereinek bemutatták azokat az eszközöket, melyek segíthetik munkájukat. Projektrésztvevőink attitűdjében jelentős kompetenciafejlődést értünk el: a projekttagok előadó készségei jelentős mértékben javultak, módszertani eszköztáruk sikeresen bővült, az ITK-s kurzusokon résztvevő kollégák eszközhasználata magabiztosabbá vált. Kollégáink e-learning-es tananyagfejlesztőkké, e-learning kurzusok levezetőivé váltak. Iskolánk nemzetközi tevékenysége növekedett a projekt hatására kialakuló együttműködések tekintetében.

 

A projekt során megvalósuló minőségi fejlesztéseknek, valamint speciális tanulói igényeknek, hátrányos helyzetű tanulók igényeinek is megfelelő, interkulturális , IKT aspektussal rendelkező képzési programjainknak köszönhetően képzéseinken az új IKT módszertan, eszközök&alkalmazások aránya emelkedett, a lemorzsolódás csökkent, főleg a céges képzéseken. További rövid-, közép-, hosszútávú célok: projekteredmények fenntartása, továbbfejlesztése, képzési programjaink további fejlesztése, pl. nemzetközi tanártovábbképző kurzusok szervezése, indítása 2018-tól külföldi&hazai partnereinkkel, a hátrányos helyzetűek tanulási lehetőségeinek bővítése, nemzetközi partnereinkkel való szakmai kapcsolattartás folytatása és bővítése,  e-learning/blended-learning formában történő oktatási lehetőségek kialakítása a tanulási lehetőségekben korlátozott személyek számára.

 

 

A SUMMARY OF OUR ERASMUS+ K1 Mobility project

 

Based on the findings of our institutional self-assessment, we set the following goals re future developments, in compliance with EU priorities: quality development institutionally, modernization (educational programmes, course support services and tools, methodology, diverse ICT applications in our courses), creating equal opportunities (in courses for socially disadvantaged participants&learners with special educational needs), increasing the number of course participants, developing the motivation of our adult learners, internationalising our activities&educational programmes, strengthening intercultural elements, developing the (ICT) competences of our teachers. The participants of the project were Project&Institution Leader,  English teacher&trainer Julianna Dudás; members of the project team: teachers of English experienced in ICT and content development, Annamária Gellai,  Zsuzsanna Gárdosné,  Judit Talláromné,  Ágnes Sebestyén,  Andrew Wright, English teacher, trainer, writer. All of them have been teaching English for several years for our language school w/ excellent feedback on their work and are all content developers of our e-learning & blended learning training courses currently in use or under development. In the project 5 teachers attended training courses in the following countries:  UK, Iceland, Finland, Austria,  from 09. 02. 2015 to 13. 05. 2016 and 3 in a Best Practice meeting and visit to Babel Center, Timisoara, Romania from 7-11 September 2016, where they got informed about the methods applied in the centre and shared w/ their partners their experiences about the status & successes of the project, encouraging the audience to participate in Erasmus+ projects. One colleague participated in the international IATEFL conference in Birmingham, attending talks in compliance with the aims of the project & developing new professional contacts.

 

Following their courses, project members continuously built the acquired professional, intercultural experience & knowledge into their institutional work & training programmes regarding the above-mentioned project aims. Benefiting from digital and social media opportunities, they continuously monitored and shared their experience and suggestions for development coming up when putting theory into practice. They carried out a wide range of dissemination activities during the project both internally & externally, at local, regional, national & international levels (teacher training events at ILI, BESIG conference-Bp,  International Postgradual  Business English Teacher Training course: TrinityCertIBET, IATEFL conferences, Creative Cafe, conference at the Association of HungarianLanguageSchools (NYESZE), Sz. István University Gödöllő). ILI’s owner-director Andrew Wright (world famous English methodology trainer, writer, English teacher for ILI) also supported the project with his professional advice, dissemination activities & extensive professional contacts on 5 continents.

 

At the end of the project, they organised an international ILI-Erasmus+K1Mobility project closing event with the participation of international guest speakers, where they disseminated the results, successes, the intercultural & international characteristics of the project. The regional television of Veresegyház covered the event. Apart from describing the achievements of the project, participants also encouraged teachers present to take part in Erasmus+ projects. As a result of the courses & the subsequent professional team work, the competences, professional (ICT, cooperative&other relevant methodological,  etc.) & intercultural  knowledge of project participants also significantly developed in the field of creating training programmes, syllabus & methodology for disadvantaged adult learners who require special sensitivity. Project members held a successful workshop for the professional staff of Autism Foundation in Budapest on how they could apply some of the methods and ICT tools in their work. A significant development took place in the attitudes of project participants: the presentation skills of the participants have increased significantly; their range of teaching methods has grown, and the participants attending ITC courses have become more confident users of ICT tools, etc. They’ve become better content-developers & managers of e-learning/blended-learning courses.

 

The international activities of ILI have also got intensified. Quality development & intercultural,  ICT training programmes (also meeting special needs) designed during the project have lead to an increase in the rate of new ICT methodology, tools & applications and a decrease in the number of learners dropping out of courses, especially in our corporate courses. Further short-, mid-and long-term goals include maintaining & further developing project results and new training programmes, e. g.  organising and running international teacher training courses from 2018 with our foreign & HU partners, increasing the learning opportunities of disadvantaged students, continuing and extending cooperation with our international partners, developing e-learning/blended learning opportunities for those who have limited access to education.

bottom of page